I. Postanowienia ogólne
II. Cel i zakres zbierania danych
III. Podstawa przetwarzania danych
IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
V. Pliki „Cookies”
VI. Postanowienia końcowe

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), zbieranych za pośrednictwem serwisu www rim.net.pl jest RIM Sp. z o.o. sp.k. posiadający adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa, NIP: 9522108474, REGON: 142953052, adres poczty elektronicznej (e-mail): rim.rekrutacja@intercars.eu, zwany dalej “Administratorem”.
  2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: a) przetwarzane zgodnie z prawem, b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
  1. Dane osobowe użytkowników, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane w celu kontaktowania się z użytkownikiem oraz innych czynności związanych ze aktywnością użytkownika w serwisie rim.net.pl
  2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail.
  3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): a) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał użytkownik, b) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, c) informacje o skorzystaniu przez użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Korzystanie z serwisu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika są wyrażone przez niego zgody.
  3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
  4. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika są: a) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych; b) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
  5. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani organizacji międzynarodowych.
  6. Dane Użytkownika są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i są poddawane profilowaniu w celach rozwojowych i statystycznych, wyłącznie na wewnętrzne potrzeby Administratora.
 4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
  1. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z przysługujących praw prosimy o przesłanie wiadomości na adres: rim.rekrutacja@intercars.eu
  2. Użytkownik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: rim.rekrutacja@intercars.eu.
  4. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane.
 5. PLIKI “COOKIES”
  1. Serwis Administratora używa plików „cookies”. Służą one dostosowaniu serwisu do potrzeb Użytkownika. Wykorzystywane są również do celów statystycznych. Serwis wykorzystuje pliki cookies wydajnościowe, czyli służące zbieraniu informacji o sposobie korzystania ze strony, oraz funkcjonalne, pozwalające zapamiętać ustawienia użytkownika, np. w zakresie wyboru preferowanego języka. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych na tej stronie cookies w celu zapewnienia wygody podczas korzystania z serwisu.
  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  3. W ramach serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”. a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia serwisu. b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości serwisu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z serwisu przez użytkowników, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z serwisu.
  4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  3. Więcej informacji na temat sposobu realizacji jego praw, Użytkownik może uzyskać kontaktując się z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości na adres: rim.rekrutacja@intercars.eu.